Továbbtanulás Hollandiában

Frissítve: 2022.11.18.

Hollandia a Brexit óta hatalmas érdeklődésnek örvend az európai diákok körében. A kiemelkedő minőségű, gyakorlatorientált képzési rendszer, sok angol nyelvű alapszak és megfizethető tandíj mellett a befogadó, nemzetközi környezet miatt választják sokan a tulipánok és szélmalmok országát.

 

Amszterdam (forrás: Világjáró)

Továbbtanulás Hollandiában: A holland felsőoktatás jellemzői, egyetemek

Ha­bár az or­szág hi­va­ta­los nyel­ve a hol­land, az eu­ró­pai, nem ang­ol anyanyelvű  or­szá­gok kö­zül Hol­lan­di­á­ban ta­lál­hat­juk a leg­több an­gol nyel­vű alap­kép­zést.

Az or­szág­ban há­rom­fé­le fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­ménnyel ta­lál­koz­hat­tok. Az el­ső cso­port a ku­ta­tó­egye­tem, ami el­von­tabb, el­mé­le­ti kép­zé­se­ket kí­nál. Itt egy alap­kép­zés ál­ta­lá­ban 3 év, amit a leg­több hall­ga­tó ese­té­ben 1-2 éves mes­ter­kép­zés kö­vet ugyan­itt.

A má­so­dik cso­port hol­lan­dul a ho­gescho­ol (fő­is­ko­la) el­ne­ve­zést kap­ta, azon­ban an­gol­ra Uni­ver­sit­i­es of App­li­ed Sci­en­ces-ként for­dít­ják (ma­gya­rul: gya­kor­la­ti tu­do­má­nyok egye­te­me vagy po­li­tech­ni­kai egye­tem), ta­lán ez a for­dí­tás sze­ren­csé­sebb, hi­szen nem szint­ben van iga­zán kü­lönb­ség, ha­nem me­rő­ben más tí­pu­sú és te­rü­le­tű kép­zé­se­ket kí­nál­nak. Itt, ahogy a ne­ve is su­gall­ja, olyan gya­kor­la­ti­a­sabb szak­mák­ra ké­szí­te­nek fel, mint pél­dá­ul a be­teg­ápo­lás vagy a szo­ci­á­lis mun­ka, de a de­sign- és mű­vé­sze­ti is­ko­lá­kat is ide so­rol­ják. Egy ho­gescho­ol alapképzés 4 évig tart, gyak­ran szak­mai gya­kor­lat­tal együtt, és ezek az in­téz­mé­nyek ál­ta­lá­ban mes­ter­kép­zé­se­ket is kí­nál­nak.

A har­ma­dik tí­pus­ba a nem­zet­kö­zi in­téz­mé­nye­ket so­rol­juk, ők gyak­ran ho­gescho­ol-ok alá ta­go­lód­nak, vi­szont mes­ter­kép­zé­sek­re spe­ci­a­li­zá­lód­nak – azo­kon be­lül is fő­leg busi­ness te­rü­le­ten, és alap­kép­zé­se­ket gyak­ran nem is in­dí­ta­nak. Akik PhD kép­zést sze­ret­né­nek vé­gez­ni, azo­kat nem­zet­kö­zi in­téz­mé­nyek­ben, de leg­in­kább ku­ta­tó­egye­te­mek­ben ta­lál­hat­ják meg.

Min­den sze­rény­ke­dés nél­kül el­mond­ha­tó, hogy a hol­land fel­ső­ok­ta­tás Eu­ró­pa él­me­ző­nyé­ben van.  A nem angol anyanyelvű országok között a legszélesebb angol nyelvű képzés választékával bír, tanítási módszerek és képzések szempontjából is kiemelkedő, széles látókörű és sok tudomány területet felölelő kurzusokat kínál. Leghíresebb egyetemi stabilan előkelő helyeken szerepelnek a top 200 egyetem listáján.

Főbb egyetemvárosai: Amszterdam, Utrecht, Rotterdam Leiden, Groningen, Maastricht és Delft.

Túl sok minden érdekel? Válassz kombinált szakot!

Hollandiában nagy népszerűségnek örvendenek a kombinált szakok, amik lehetővé teszik, hogy több tudományterülettel foglalkozzanak a hallgatók párhuzamosan. Ilyen szakok a Liberal Arts and Sciences ahol két fő területet választhatnak a hallgatók. Hasonlóan kombinált szak a PPLE, ami a politikatudomány, pszichológia, jog és közgazdaságtan kombinációja. Itt a diákok nem tudományterületeket tanulnak, hanem problémákat vizsgálnak különböző tudományterületek szemszögéből.

Tandíj és ösztöndíjak:

A 2022/2023-as tan­év­ben egy Ba­che­lor tan­év 2314 eu­ró­ba ke­rül az ál­la­mi in­téz­mé­nyek­ben, ami hasonló az itthoni ököltséges szakok tandíjához, ráadásul az első évben a holland állam elengedi a tandíj felét! 

Felvételi követelmények és jelentkezés:

A jelentkezés a holland központi rendszeren keresztül történik ahol maximum 4 szakot lehet megjelölni. Viszont a felvételi követelmények nem egységesek országos szinten, minden egyetem saját felvételi követelményeket jelölhet ki, melyeket néha nehéz követni.

 A Liberal Arts szakokra december 1.-je a jelentkezési határidő, a szelektív szakokra (PPLE, Pszichológia, International Business) Január 15. A többi egyetemre általában áprilisig lehet jelentkezni, de érdemes minél előbb beadni a jelentkezést, mert a beérkezett pályázatokat folyamatosan bírálják el. Aki korábban jelentkezik már a télen megkaphatja a felvételi eredményét és hamarabb elkezdhet például szállást keresni.

A felvételi követelményeknél az angolszász rendszerhez hasonlóan a tanulmányi eredmény mellett nagy hangsúlyt kap, hogy a miért szeretnél az adott szakra jelentkezni. Ehhez jó, ha már korábban részt vettél a szakhoz kapcsolódó témájú képzéseken, vállaltál önkéntes munkát, vagy tanulmányi versenyeken szerepeltél. 

Majdnem minden szakon kérnek önéletrajzot és motivációs levelet a tanulmányi eredmények mellett. Sok helyen kell tanári ajánlólevelet benyújtani, néhány szakon pedig online teszt (matematika, pszichológia), online interjú vagy esszé (PPLE, Liberal Arts) is szerepel a követelmények között.  

A nyelvtudást minden esetben igazolni kell, az egyetemek határozzák meg, hogy milyen típusú és szintű vizsgát fogadnak el. Általában C1 szintű tudás és két évnél nem régebbi nemzetközi nyelvvizsga az elvárás. A legáltalánosabban elfogadott nyelvvizsgák az IELTS és a TOEFL.

Lakhatás és megélhetés

A megélhetésre lakóhelytől függően 1000-1300 euróval érdemes számolni a nagyobb városokban. Ezt ter­mé­sze­te­sen le­het kom­pen­zál­ni di­ák­mun­ká­val, gyorséttermekben, hotelekben a hollanul nem beszélő diákokat is foglalkoztatják. 

Az országban már évek óta terítéken van a bevándorlás ügye, a trendek előrevetítik a lakosság folyamatosan növekedését, mely csak súlyosbítja majd a már ugyancsak évek óta megoldatlan lakhatási válságot, és a meredeken emelkedő lakásárak problémáját. Ezt a helyzetet bonyolítja  az elmúlt években egyre láthatóbb diákszám növekedés az egyetemi városokban. Nehézséget okoz, hogy a főbérlők sokkal szívesebben látják a helyi diákokat, és meglehetősen elutasítóak a külföldi diákokkal szemben. 

2022 nyarán már néhány egyetem (pl. Utrecht, Maastricht,. Groningen városokból), sőt holland diákszövetségek is azt kérték a diákoktól, hogy kizárólag akkor induljanak el az országba és tervezzék a tanulmányaik megkezdését, ha biztosan van szállásuk. Félő ugyanis, hogy egyáltalán nem találnak szállást az egyetemi városokban, sőt a környező településeken sem. 

A kevés megfizethető szállás miatt mindenképp érdemes minél korábban jelentkezni és sikeres felvételi esetén elkezdeni szállást keresni.


A fentiekből egyértelműen látszik, hogy a holland (és általában a külföldi) egyetemekre való felvételire nem lehet elég korán elkezdeni készülni. A szükséges igazolások beszerzése mellett a nyelvtudás és a 21. századi készségek fejlesztése kiemelten fontos, ha szeretnél bekerülni a holland top egyetemek valamelyikére.
Az Engame Akadémia képzései 2010 óta több száz magyar diáknak segítettek önmaguk megismerésében és fejlesztésében, és álmaik egyetemére való bekerülésben. Középiskolásoknak szóló angol nyelvű programjainkon a készségfejleszés mellett segítünk megtalálni a neked való képzést, egyetemet, és a konkrét jelentkezési folyamat során is melletted állunk.
Egész tanéves, angol nyelvű oktatási programmal és 4 napos rövid képzésekkel, segítjük 8-12. osztályos diákjainkat
  • önmaguk megismerésében, érdeklődési területeik feltérképezésében és a hozzájuk leginkább illő szakterület megtalálásában
  • 21. századi személyes és akadémiai, gyakorlati képességek fejlesztésében
  • a hétköznapi és a szakmai életben használható, magabiztos angoltudás elsajátításában
  • a továbbtanulási döntés meghozásában és a (külföldi) egyetemi felvételi minden szakaszában
Várunk szeretettel következő nyílt napunkon, ahol bővebben is tájékozódhatsz a programról!

Hasonló cikkek

Ilyen érzés megnyerni a Startup Challenge-et

Véget ért a 2024-es középiskolásoknak szóló nívós ötletversenyünk, ahol ezúttal egy jogi dokumentumelemző és összefoglaló alkalmazás ötlete vitte el a pálmát. A harmadik alkalommal megrendezett megmérettetés döntőjébe ezúttal tizenkét nagyon jól kidolgozott, valós problémákra megoldást nyújtó elképzelés jutott be.

Tovább olvasom »