Évfolyamok

Egész éves programunkban a jól körülhatárolható tanulási célokkal rendelkező foglalkozások minden évfolyamon más fókuszt kapnak. A különböző évfolyamokon hangsúlyosan megjelenő ismereteket és készségeket úgy integráltuk a tananyagba, hogy a fokozatosság megjelenjen mind az elsajátítandó tudást, mind az egyre önállóbb és függetlenebb Engame-es órarend összeállítását tekintve.

Negyedéves modulok

Az Engame Akadémián a tanévet negyedévekre tagoljuk. A program gerincét adó modulokat minden évfolyam számára a korosztály sajátosságainak és igényeinek megfelelően építjük fel. Interaktív kiscsoportos foglalkozásainkon a diákok akadémiai kompetenciákat és egész életük során hasznos személyes és interperszonális készségeket sajátíthatnak el.

Téged melyik évfolyam érdekel?

Freshman évfolyam

A Freshman évben a kooperatív tanítási módszerekre építve állítottuk össze a workshopok vázát. Nagy hangsúlyt fektetünk az együttműködés, a kommunikációs készségek, a kreativitás, a prezentációs készségek, illetve a gondolkodási-és íráskészség fejlesztésére. A foglalkozások fontos eleme, hogy a csoportok minden negyedévben egy közös projektet fejlesztenek, melyeket az egész évfolyam számára közös eseményen prezentálnak is.
A Freshman évben a diákok biztonságos közegben, egész évben ugyanabban a csoportban és tanárral haladnak. A csoportvezetőjük egyben a mentoruk is, így az egyéni célok meghatározásán és megvalósításán túl hatékonyan reflektálnak a csoportmunkára is.

Példa a Freshman évből:
A “Foodpreneurs” témájú negyedévben a 3-4 fős csapatok feladata az, hogy egy startup versenyre készüljenek. Be kell mutatniuk éttermi koncepciójukat, és meggyőzni a befektetőket, hogy az ő kínálatuk, marketing stratégiájuk, üzleti tervük a legjobb. Az értékelésnél fontos szempont az ötlet fenntarthatósága és megvalósíthatósága. Az úgynevezett pitch-ekre való felkészülés során a diákok a vendéglátás világáról is érdekes és naprakész tudást sajátítanak el. A csoportban általában mindenkit más-más részterület foglalkoztat igazán, így ennek megfelelően osztják szét a feladatokat. Az aktív együttműködés, stratégiai gondolkodás, írás, prezentációs készségeik, valamint kreativitásuk folyamatos fejlesztése elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeresen meggyőzzék a szakmai zsűrit.

A tanév végére ebben fejlődnek diákjaink:

Tudatosabban gondolkoznak önmagukról és a jövőjükről.

Fejlődnek magabiztosságukban és stresszkezelésben.

Képesek lesznek csapatban dolgozni, meggyőzően érvelni.

Elsajátítják a nyilvános beszéd és a prezentálás alapjait.

Megtanulnak komplex angol szövegeket értelmezni és akadémiai esszét írni.

Sophomore évfolyam

A Sophomore évben az interdiszciplináris szemléletben megalkotott, téma alapú workshopok képezik a diákok fő tevékenységét. Ezeken egy-egy témát körüljárva ismernek meg a diákok nagyobb tudományterületeket, azokhoz kapcsolódó szakmákat, és nem utolsó sorban az ezek közötti átjárhatóságot, összefüggéseket is. A témákhoz kötődő ismereteken túl, a legfontosabb cél a kritikai gondolkodás megalapozása.
Ezen az évfolyamon már kifejezetten készségfejlesztés fókuszú órákon is részt vesznek diákjaink. Ilyenek az akadémiai írás és a médiaműveltség fejlesztésére irányuló, illetve a továbbtanulással kapcsolatos alap információkat lefedő foglalkozások.
A Sophomore évben megjelenik az óráktól független, egész tanévre kiterjedő projektmunka is, amelyet párban valósítanak meg a diákok. A kutatás, művészet, technológia, szervezés és üzlet típusú projektek fejlesztését a mentorálási folyamaton kívül az erre specializált workshopok is támogatják. Az év végi Project Fair keretein belül a sophomore és junior diákok együtt prezentálják saját munkáikat.

Példák a Sophomore évből:

  • A Városok témájú negyedévben a diákok a következő területeket, jelenségeket, kihívásokat járják körül: városfejlesztés, innováció, lakhatási problémák és hajléktalanság, köztéri művészet és aktivizmus, légszennyezés, hulladékmenedzsment, élhető városok, fenntarthatóságra törekvő cégek.
  • A Médiaműveltség készségfejlesztő foglalkozásokon játékos formában szereznek ismereteket az álhírekről, illetve arról, hogy miként tudják ezeket megkülönböztetni a valódi információkat közlő tartalmaktól.

A tanév végére ebben fejlődnek diákjaink:

Megismernek különböző tudományterületeket és a köztük lévő összefüggéseket

Megtanulnak több nézőpontból vizsgálni adott kérdéseket és kritikusan gondolkozni

Eredményesebb problémamegoldókká válnak (egyéni-, csapat- és projektmunka kereteiben is)

Választékosabban fejezik ki magukat angolul, fejlődik a tudományos szókincsük

Megtanulnak komplex szövegeket értelmezni, esszét írni és érvelni angolul

Freshmore évfolyam

A Freshmore online évfolyam különlegessége, hogy kilencedikes és tizedikes diákok közösen vesznek részt a foglalkozásokon. Ezen az évfolyamon a téma alapú oktatási módszer alapján épülnek fel a negyedévek. Minden negyedévben egy-egy hétköznapi témát járunk körül, amelyen keresztül diákjaink betekintést nyernek a körülöttük lévő világ problémáiba és azok megoldási lehetőségeibe, így széles látókörre tesznek szert és képesek lesznek tudatosabb döntéseket hozni. Megismerik, hogyan kapcsolódnak a különböző tudományterületek ezekhez a témákhoz és egymáshoz, illetve valódi szakmákhoz.

Példa a Freshmore évből:
Az Zene témájú negyedévben a diákok a következő tudományterületeket és jelenségeket, azok kapcsolódásait járják körül: pszichológia (a zene hatása az agyra), fizika, matematika (zene vagy zaj, hanghullámok keletkezése), irodalom (rímek és ritmusok), történelem (a zene, mint társadalmi mozgalmak mozgatórugója; himnuszok keletkezése), média, gazdaság (egy magyar zenész élete – vendégelőadó).

A tanév végére ebben fejlődnek diákjaink:

Megismerik a különböző tudományterületek gyakorlati vonatkozásait és a köztük lévő összefüggéseket

Megtanulnak egy kérdést több szempontból megvizsgálni, fejlődik a kritikai gondolkodásuk

Eredményesebb problémamegoldókká válnak (egyéni-, csapat- és projektmunka kereteiben is)

Választékosabban tudják kifejezni magukat angolul, fejlődik a szakszókincsük

Megtanulnak komplex szövegeket értelmezni, esszét írni és érvelni angolul

Junior évfolyam

A Junior év sajátossága, hogy a diákok maguk állítják össze a nagyedévekre vonatkozó  órarendjüket. Két fő foglalkozás típusból választják ki azokat, amelyek az érdeklődésükkel, illetve az ambícióikkal összhangban vannak: szemináriumok és készségfejlesztő workshopok.

  • szemináriumoknak két fő típusa van. A tanév elején egy-egy nagyobb tudományterület áttekintését, lényeges kérdéseit és alkalmazott módszertanait magába foglaló bevezető szemináriumok közül választhatnak diákjaink. A második negyedévtől megjelenő specializált szemináriumokon az egyes részterületekkel mélyebben is megismerkedhetnek.
  • Junior diákjaink a készségfejlesztő foglalkozásokat is maguk választják ki, annak megfelelően, hogy miben szeretnének fejlődni (például: kutatási készségek), illetve mi lenne támogató számukra (például: stressz menedzsment).

Az önállóság növelését is támogató készségfejlesztő és ismeretterjesztő foglalkozások egyaránt hozzájárulnak Junior diákjaink önbizalma és magabiztossága megerősítéséhez.

A külföldi továbbtanulásra készülő diákok a Junior év közepén csatlakoznak Study Abroad programunkhoz. Ennek első felében a pályaorientációs mentorálás mellett már a országismertető előadásokon is részt vesznek. A nyár folyamán két alkalommal egyéni konzultáción vesznek részt, amely segítségével két célországra szűkíthetik a terveiket, és elkezdik az egyetemlistájuk összeállítását is.

Példa Junior évből:

Bevezetés a bölcsészettudományokba kurzusunk a következő témákkal foglalkozik: hogyan hasznosak és milyen területeket fednek le ezek a tudományterületek, mint pl. nyelv, nyelvészet, kommunikáció, posztmodern, filozófia, historiográfia, média, újságírás, művészettörténet, irodalom. Felfedezhetik az interdiszciplinaritás ezen bölcsészettudomán és megismerkedhetnek a bölcsészettudományokhoz kapcsolódó szakmákkal.

További példák a korábbi évek szeminárium kínálatából: Nemzetközi kapcsolatok, 21. századi függőségek, Jogi alapismeretek, Adatelemzés, Kriptográfia és kódtörés, Egészségpszichológia, Evolúciós biológia, 3D nyomtatás, Bevezetés a marketingbe.

A tanév végére ebben fejlődnek diákjaink:

Tisztában lesznek azzal, hogy milyen területek érdeklik őket és milyen lehetőségeik lesznek a középiskola után

Megismerik az őket érdeklő szakterületek aktuális problémáit, kérdéseit

Megismerik a hazai és külföldi felsőoktatási rendszereket

Két konkrét célországra szűkítik terveiket, személyre szabott jelentkezési menetrendet állítanak össze

Magabiztos, aktív szakmai nyelvtudásra tesznek szert szóban és írásban

Elsajátítják a felvételihez, egyetemi és első munkahelyi évekhez legfontosabb készségeket

Senior évfolyam

Senior évben a cél a továbbtanulással kapcsolatos tisztánlátás, az országokkal, egyetemekkel és szakokkal kapcsolatos konkrét tervek megfogalmazása. A végzős év fő feladata ezen tervek megvalósítása. Diákjainkat információkat megosztó workshopokkal, további készségfejlesztéssel, illetve a jelentkezési, felvételi folyamatot végig kísérő mentorálással segítjük.

Példa Senior évből:
Öregdiákjainkkal rendszeres online beszélgetéseket szervezünk, ahol az egyetemekről, szakokról, városokról, megélhetésről és diákmunkáról is mesélnek. Így diákjaink első kézből ismerhetnek meg valós információkat, amelyeket nehéz lenne máshonnan megszerezni.
Emellett a tanév során rendszeresen tartunk felsőoktatási tájékoztató előadásokat, egyetem választási tanácsadást, profil- és protfolióépítő workshopokat, készségfejlesztő workshopokat, felvételikre felkészítő foglalkozásokat.

A tanév végére ebben fejlődnek diákjaink:

Megtalálják a lehetőségeikhez és céljaikhoz leginkább illő egyetemeket, szakokat

Erős jelentkezési anyagot adnak le ezekbe az intézményekbe

Elsajátítják az akadémiai esszéírás, a kutatásmódszertan és más egyetemi készségek lényegét

Megtanulnak jó önéletrajzot, motivációs levelet írni, személyes pénzügyeket kezelni

Megtanulnak komplex szövegeket értelmezni, esszét írni és érvelni angolul

Életképek