Továbbtanulás Belgiumban

Frissítve: 2023.07.27

Belgiumról a gofri mellett talán a legtöbbeknek az EU politikai és jogi központjai jutnak eszébe, hiszen alapítótagállam státusza mellett az EU fővárosaként kiemelt szerepet játszik az Únió életében. Bár területe Magyarországénak csak harmada, népessége valamivel nagyobb, és a világszinten elismert belga egyetemek száma is jóval meghaladja a magyar intézményekét

Belgium felsőoktatási rendszere:

Belgium, több nyugat-európai országhoz hasonlóan magas minőségű felsőoktatással rendelkezik. A legfrissebb egyetemi rangsorok szerint 4 egyeteme is a világ Top 200 egyetemei közé tartozik, ezek közül a KU Leuven a legismertebb. Az országra  jellemző nyelvi közösségek sajátos autonómiája meghatározza a felsőoktatási rendszert is. Belgium három közösségre tagolódik: a Délen élő a franciaajkú vallonokra (ők felelősek Brüsszel oktatásának nagy részéért is), az északi flamandokra (az ő anyanyelvük a holland, nekik köszönhetőek a holland nyelvű képzések és az angol nyelvűek túlnyomó többsége is), valamit a németekre, akik önálló felsőoktatási intézménnyel nem rendelkeznek.

A nyel­vi sok­szí­nű­ség a fel­ső­ok­ta­tás­ban ez­ál­tal már az alapképzések szin­tjén is je­len van, ami ke­vés or­szágra jellemző. Bel­gi­um­ban hossza­dal­mas ke­res­gé­lés nél­kül ta­lá­lunk fran­cia, hol­land, an­gol és né­met nyel­vű alap­kép­zé­se­ket, de akár ezek­nek va­la­mi­lyen kom­bi­ná­ci­ó­ját is. Angol nyelvű alapképzések elsősorban gazdasági, mérnöki, filozófiai és társadalomtudományi területeken érhetőek el.

Felvételi követelmények és jelentkezés:

Az egyetemekre való jelentkezés nincs központosítva, a diákoknak az egyetemekhez külön-külön kell a papírjaikat beküldeniük. Ennek előnye, hogy nem kell sorrendet megadni, hátránya viszont, hogy sokkal több utánajárással és papírmunkával jár. Ugyanígy több jelentkezést is leadhatunk, mint mondjuk az angol-skót rendszerben, viszont a jelentkezés plusz költségekkel (intézménytől függően körülbelül 50-200 euró) is jár.

A je­lent­ke­zők­nek az ilyen­kor szo­ká­sos pa­pí­rok­kal kell ren­del­kez­ni­ük: érett­sé­gi, szü­le­té­si anya­köny­vi ki­vo­nat, mo­ti­vá­ci­ós le­vél, a je­lent­ke­zé­si díj ki­fi­ze­té­sé­nek iga­zo­lá­sa. Eze­ket elő­ször egy in­ter­ne­tes re­giszt­rá­ció so­rán kell be­je­len­te­ni­ük, majd utá­na a pa­pí­ro­kat az is­ko­la igé­nye­i­től füg­gő­en pos­tán vagy email­ben be­kül­de­ni.

Bizonyos területeken (mint a művészeti vagy mérnöki képzések) a diákoknak ezen túl felvételi vizsgán, valamint az orvosi és fogorvosi képzések esetén a tanulmányok első évében egy év végi vizsgán is részt kell venniük.

A jelentkezési határidők egyetemenként eltérőek, február és június között.

Tandíj, lakhatás és megélhetés

A belga egyetemek nem tandíjmentesek, de összehasonlítva más országokkal, kedvező tandíjakon lehet náluk tanulni. Nincs egységes tandíj, egyetemenként és szakonként eltérhet a fizetendő összeg, de az Európai Unióból érkező diákok átlagosan 900 Eurós éves tandíjjal kalkulálhatnak.

A megélhetés átlagosan havonta 800 Euróba kerül, de ez az összeg nagyban függ attól, hogy melyik városban és milyen szálláson lakik a diák. Jellemzően Brüsszelben ennél magasabb költségekkel érdemes számolni, ott sok esetben csak a szállás kerül havi 500 euróba.

Külföldi továbbtanuláson gondolksz? Jól jönne a segítség a szak- vagy egyetemválasztáshoz, a külföldi felvételihez?

Az Engame Akadémia képzései 2010 óta több ezer magyar diáknak segítettek önmaguk megismerésében és fejlesztésében, és álmaik egyetemére való bekerülésben.

Egész tanéves, angol nyelvű oktatási programmal és rövid képzésekkel  támogatjuk gimnazista diákjainkat

  • önmaguk megismerésében, érdeklődési területeik feltérképezésében és a hozzájuk leginkább illő szakterület megtalálásában
  • 21. századi személyes és akadémiai, gyakorlati képességek fejlesztésében
  • a hétköznapi és a szakmai életben használható, magabiztos angoltudás elsajátításában
  • a továbbtanulási döntés meghozásában és a (külföldi) egyetemi felvételi minden szakaszában

Várunk szeretettel következő nyílt napunkon, ahol bővebben is tájékozódhatsz a programról!

Hasonló cikkek