Oktatási szolgáltatással kapcsolatos
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az Engame Akadémia Kft. (2120 Dunakeszi, Gizella utca 39., a továbbiakban: Adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatjuk az adatkezelés érintettjét (a továbbiakban: Érintett), hogy az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött, illetve az Adatkezelő által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, az Érintett hozzájárulásán, valamint a szerződés létrehozásához szükséges adatkezelésen (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – továbbiakban: GDPR–6. cikk (1) bek. b) pont) alapul az alábbiak szerint. Személyes adatainak megadásával az Érintett kifejezetten hozzájárul személyes adatai kezeléséhe. Amennyiben az Érintett nem töltötte be 16. életévét, úgy a személyese adatok megadására, valamint az adatkezeléshez való hozzájárulás megadására törvényes képviselője jogosult. Amennyiben az Érintett nem töltötte be a 18. életévét, úgy az oktatási jogviszony létesítésére kizárólag törvényes képviselője jogosult.

Az Adatkezelő az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett hozzájárulása, valamint a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja szerint a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés alapján kezeli az Érintett alábbi személyes adatait annak érdekében, hogy az Adatkezelő az Érintettel esetlegesen oktatási jogviszonyt létesítsen, valamint – amennyiben ebben a felek megállapodnak – részére oktatási szolgáltatást nyújtson:

 • név,
 • születési hely és idő,
 • e-mail-cím,
 • telefonszám,
 • lakcím,
 • állampolgárság,
 • szülők neve és e-mail címe, telefonszáma,
 • iskola neve,
 • érettségei éve,
 • iskolai érdemjegyek,
 • felvételi jelentkezéshez szükséges információk,
 • érintett által megadott CV adatok.

 

Az Érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelőnek az ügyvezetője, az óraadók, az Érintett jelentkezését felvevő és elbíráló munkavállalói, valamint az adatbiztonsággal kapcsolatos munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a cél teljesítéséig, így az oktatási tevékenység lezárásáig, de legkésőbb az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulását az Érintett írásban, az Adatkezelő elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel vonhatja vissza. Az Érintett személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezen módokon, valamint az Adatkezelő részére küldött levélben, illetve telefonon is kezdeményezheti, illetve intézheti. A jogszabályok időközbeni változása esetén, illetve amennyiben annak feltételei fennállnak, az Adatkezelő törli az Érintett azon személyes adatait, amelyek a továbbiakban nem szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez.

Oktatási szolgáltatás nyújtása során személyes adatai továbbításra kerülnek az Adatkezelő mindenkori szerződött oktató partnereihez annak érdekében, hogy az Érintett részére az óraadó az oktatással kapcsolatosan információkat küldjön, fogadjon, valamint oktatási szolgáltatást nyújtson. Az Érintettre vonatkozó elektronikus dokumentumok tárolása során az Érintett személyes adatai továbbításra kerülhetnek az Adatkezelő mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató partnereihez (jelen tájékoztató megalkotásakor: Google, miniCRM, Tárhely.Eu Kft., Moodle) annak érdekében, hogy az Érintett dokumentumai elektronikusan tárolásra kerüljenek, valamint az Adatkezelő számlázó szolgáltatójához annak érdekében, hogy az Érintett részére számla kerüljön kiállításra. Az Érintett tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy személyes adatai a fentiek szerint továbbításra kerüljenek.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban az Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg az Adatkezelő által kért adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri, úgy az Adatkezelő a továbbiakban nem tud eleget tenni az adott adatkezelési célnak, így az Érintett részére a továbbiakban nem tud oktatási tevékenységet teljesíteni.

Az Adatkezelő tájékoztatja a Érintettet, hogy tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Érintett jogosult arra, hogy elektronikusan kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Az Érintett továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettet megilletik az Infotv.-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21. §-ban és a GDPR 21. cikkében meghatározott tiltakozási, illetve az Infotv. 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint Önt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben az Érintettnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az Adatkezelővel, vagy egyébként az Érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni.