Oktatási szolgáltatással kapcsolatos
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az ​EngAme Akadémia Kft. (1122 Budapest, Maros utca 12., a továbbiakban: ​Adatkezelő​) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: ​Infotv.​) rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatjuk az adatkezelés érintettjét (a továbbiakban: ​Érintett​), hogy az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött, illetve az Adatkezelő által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, az Érintett hozzájárulásán, valamint a szerződés létrehozásához szükséges adatkezelésen (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – továbbiakban: ​GDPR – 6. cikk (1) bek. b) pont) alapul az alábbiak szerint. Személyes adatainak megadásával az Érintett kifejezetten hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben az Érintett nem töltötte be 16. életévét, úgy a személyese adatok megadására, valamint az adatkezeléshez való hozzájárulás megadására törvényes képviselője jogosult. Amennyiben az Érintett nem töltötte be a 18. életévét, úgy az oktatási jogviszony létesítésére kizárólag törvényes képviselője jogosult.

Az Adatkezelő az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint az Érintett hozzájárulása, valamint a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja szerint a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés alapján kezeli az Érintett alábbi személyes adatait annak érdekében, hogy az Adatkezelő az Érintettel esetlegesen oktatási jogviszonyt létesítsen, valamint – amennyiben ebben a felek megállapodnak – részére oktatási szolgáltatást nyújtson:

 • név,
 • születési hely és idő,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • lakcím,
 • állampolgárság,
 • szülők neve és e-mail címe, telefonszáma,
 • iskola neve,
 • érettségei éve,
 • iskolai érdemjegyek,
 • fénykép,
 • felvételi jelentkezéshez szükséges információk,
 • Érintett által megadott CV adatok.

Az Érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelőnek az ügyvezetője, az óraadók, az Érintett jelentkezését felvevő és elbíráló munkavállalói, valamint az adatbiztonsággal kapcsolatos munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a cél teljesítéséig, így az oktatási tevékenység lezárásáig, de legkésőbb az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulását az Érintett írásban, az Adatkezelő elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel vonhatja vissza. Az Érintett személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezen módokon, valamint az Adatkezelő részére küldött levélben, illetve telefonon is kezdeményezheti, illetve intézheti. A jogszabályok időközbeni változása esetén, illetve amennyiben annak feltételei fennállnak, az Adatkezelő törli az Érintett azon személyes adatait, amelyek a továbbiakban nem szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez.

Oktatási szolgáltatás nyújtása során személyes adatai továbbításra kerülnek az Adatkezelő mindenkori szerződött oktató partnereihez annak érdekében, hogy az Érintett részére az óraadó az oktatással kapcsolatosan információkat küldjön, fogadjon, valamint oktatási szolgáltatást nyújtson. Az Érintettre vonatkozó elektronikus dokumentumok tárolása során az Érintett személyes adatai továbbításra kerülhetnek az Adatkezelő mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató partnereihez (jelen tájékoztató megalkotásakor: Google, miniCRM, Tárhely.Eu Kft., Moodle) annak érdekében, hogy az Érintett dokumentumai elektronikusan tárolásra kerüljenek, valamint az Adatkezelő számlázó szolgáltatójához annak érdekében, hogy az Érintett részére számla kerüljön kiállításra. Az Érintett tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy személyes adatai a fentiek szerint továbbításra kerüljenek.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban az Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg az Adatkezelő által kért adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri, úgy az Adatkezelő a továbbiakban nem tud eleget tenni az adott adatkezelési célnak, így az Érintett részére a továbbiakban nem tud oktatási tevékenységet teljesíteni.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Érintett jogosult arra, hogy elektronikusan kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Az Érintett továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges ​adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól​, ​azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A felnőttképzéssel kapcsolatosan kezelt adatok és továbbításuk

Az Engame Akadémia – összhangban a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § rendelkezéseivel – a képzés lebonyolítása érdekében kezeli

a) a képzésen részt vevő személy
aa) természetes személyazonosító adatait,
ab) nemét,
ac) állampolgárságát, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát,
ad) lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát,
ae) társadalombiztosítási azonosító jelét,
af) adóazonosító jelét,
b) a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésen részt vevő személy
ba) végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,
bb) a képzésre történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésről történő kilépésével,
bc) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
bd) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel

kapcsolatosak.

A fenti adatok gyűjtésének és kezelésének célja az, hogy az Engame Akadémia eleget tegyen a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezéseinek. A fenti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

A fenti adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell.

Az Engame Akadémia felnőttképzési tevékenységéről az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett, amelyet a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján teljesít.

Az Engame Akadémia a fent meghatározott személyes adatokat a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli, összhangban a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezéseivel.

 

Az Engame Akadémia -figyelemmel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 15. § rendelkezéseire –

a) a bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén
aa) a képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének tervezett időpontjára,
ab) – ha a képzésen részt vevő személy előzetesen írásban vagy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában annak továbbítását nem tiltotta meg – a képzésen részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére,
b) az engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén
ba) a képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének tervezett időpontjára,
bb) a képzési díjra és annak költségviselőjére és
bc) a képzésen részt vevő személyek iskolai és nemek szerinti megoszlására, természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére és – ha a képzés államilag elismert szakképzettségre, illetve szakképesítésre készít fel – lakcímére

vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb a képzés megkezdését, az adatokban bekövetkezett változás esetén legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig kell eleget tenni.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettet megilletik az Infotv.-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 20. §-ban és a GDPR 21. cikkében meghatározott tiltakozási jog, illetve az Infotv. 22-23. §-ban meghatározottak szerint az adatvédelmi hatóság vizsgálatát, illetve az adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezheti, valamint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint Önt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben az Érintettnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az Adatkezelővel, vagy egyébként az Érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.) jogosult bejelentést tenni.

 

Az Adatkezelő e-mail címe: info@engame.hu
Az Adatkezelő levelezési cím: 1122 Budapest, Maros utca 12., 3. emelet
Az Adatkezelő telefonos elérhetősége: +36 20 494 3599
NAIH nyilvántartási szám: NAIH-131600/2017
Felnőttképzési nyilvántartási szám: ​B/2020/005659