Általános szerződési feltételek – Készségfejlesztő kurzus

Engame Akadémia készségfejlesztő kurzus Budapesten

I. Általános rendelkezések

Jelen dokumentum szabályozza az Engame Akadémia Kft (1122 Budapest, Maros utca 12., cégjegyzékszám: 01-09-332123) által nyújtott, fiataloknak szóló angol nyelvű készségfejlesztő szolgáltatás igénybevételének általános szerződési feltételeit.

A szolgáltatás minden igénybevevője köteles megismerni az alábbi feltételeket, melyek elfogadása feltétele a programon való részvételnek.

II. Alapfogalmak

 1. “Engame Akadémia” – a programok szervezője az Engame Akadémia Kft. (székhely: 1122 Budapest, Maros utca 12.., cégjegyzékszám: 01-09-332123, adószám: 13657169-2-43, ügyvezető: Lévai Balázs, a továbbiakban a Szervező).
 2. “Honlap” – az Engame Akadémia által üzemeltetett weboldal – www.engame.hu  mely a tréning programokra történő jelentkezés lebonyolítására szolgál.
 3. “Program” – az Engame Akadémia által szervezett tréning;
 4. “Ügyfél” – természetes vagy jogi személy, mellyel a Programon való részvételről szóló szerződés létrejön.
 5. “Diák” – a Programon ténylegesen résztvevő természetes személy
 6. “Felek” – Ügyfél és az Engame Akadémia együttesen
 7. “Feltételek” – jelen részvételi feltételek összessége.

 III. Szolgáltatás

 1. Az Engame Akadémia angol nyelvű készségfejlesztő napközis programot szervez. A program részletes leírása megtalálható a Honlapon
 2. Az Engame Akadémia minden, a részvétellel kapcsolatos információt Honlapján tesz közzé

IV. Jelentkezés

 1. A Programon való részvételhez az Ügyfélnek a Honlapon található online jelentkezési lapot szükséges kitöltenie. 18 év alatti Diák esetében a Programra való jelentkezés, a szolgáltatás megvásárlása és a szerződés aláírása a törvényes képviselő feladata.
 2. Az Diák a jelentkezés elküldésével nyilatkozik a jelen Feltételekben foglaltak megismeréséről és elfogadásáról. 18 év alatti Diák esetén a Feltételek megismeréséről és elfogadásáról a törvényes képviselőnek kell nyilatkoznia.
 3. Amennyiben a jelentkezést bonyolító Ügyfél szervezet, az egyes résztvevőknek külön-külön is meg kell ismerniük és el kell fogadniuk jelen Feltételeket. Az aláírt nyilatkozatokat az Engame Akadémia Kft. postacímére (1122 Budapest, Maros utca 12.), valamint szkennelt formában a info@engame.hu címre szükséges megküldeni.
 4. A Programon történő részvétellel kapcsolatban, az Engame Akadémia hét napon belül elektronikus megerősítést küld az Ügyfélnek, amennyiben az online jelentkezési űrlap helyesen és hiánytalanul került kitöltésre. A fenti időszak alatt a jelentkező ajánlatához kötve van, amely alól csak akkor mentesül, ha a fenti időszakon belül a Szolgáltató a jelentkezést nem fogadta el, vagy nem válaszolt a jelentkező ajánlatára. 
 5. A jelentkezés megerősítése után Diák szóbeli interjún vesz részt, melyen ha megfelelt, az Engame Akadémia kiértesíti az eredményről. A Felek közötti szerződés az interjú utáni pozitív kiértesítéssel jön létre a jelen Feltételekben meghatározott feltételek szerint.

V. Részvételi díj

 1. A Program részvételi díja bruttó 56.900 Ft., mely a Honlapon feltüntetett aktuális kedvezményekkel csökkenhet. 
 2. A Programra történő regisztráció csak az 1. pontban meghatározott részvételi díjnak az Engame Akadémia Kft. felé történő kiegyenlítése után biztosított.
 3. A sikeres interjúról való kiértesítés után az Engame Akadémia díjbekérőt bocsát ki, melyet elektronikus úton küld meg az Ügyfél számára. A díjat a megerősítéstől számított 24 órán belül szükséges kiegyenlíteni, a helyeket a befizetés sorrendjében tudjuk fenntartani. 
 4. Az Ügyfél az alábbi adatokat köteles megadni az átutalás közleményeként: díjbekérő sorszáma
 5. Az 1. pontban meghatározott részvételi díjat banki átutalás vagy bankkártyás fizetés útján szükséges kiegyenlíteni:
 • Utalással az Engame Akadémia Kft. alábbi számlájára: Engame Akadémia Kft. Budapest Bank
  10103104-­57319300-­01000007
  IBAN: HU46-10103104-­57319300-­01000007
 • Bankkártyás fizetéssel: A díjbekérőn szereplő hivatkozással elérhető fizetési oldalon. A bankkártyaelfogadó az OTP Mobil Kft. 

     6. A fizetés napja a részvételi díj számlára történő beérkezésének napja.

VI. Covid-19 rendelkezés

 1. Amennyiben Diák igazoltan koronavírusos lesz, vagy karanténba kerül, online bekapcsolódhat a hátralévő foglalkozásokba. 
 2. Amennyiben a koronavírus miatt az órákat nem lehet személyesen megtartani, úgy a kurzus online kerül megtartásra – ebben az esetben Engame Akadémia az étkezéssel kapcsolatos, így fel nem merülő költségeket megtéríti Ügyfél számára. 
 3. A program minden résztvevő köteles betartani az Engame Akadémia Covid-19 szabályzatát – https://engame.hu/covid-19-policy/ 

VII. Részvétel lemondása

 1. Az Engame Akadémia indoklás nélkül törölheti a Programot, mely esetben a teljes megfizetett részvételi díjat visszafizeti az Ügyfél számára.
 2. Ügyfél általi lemondás esetén az alábbi lemondási feltételek érvényesek:
  1. a regisztrációtól számított 14 napon belül a részvételi díj 100%-a visszajár
  2. a regisztrációtól számított 14 nap után, és legkésőbb 30 nappal a Program kezdete előtt történő lemondás esetén a megfizetett díj 100%-ának résztvevőnként 10.000 Ft adminisztrációs költséggel csökkentett összege jár vissza
  3. a program előtti 30. nap után történő lemondás esetén az Engame Akadémia a megfizetett részvételi díj 50%-át téríti vissza
  4. az Engame Akadémia fenntartja a jogot, hogy a fentieken túl Ügyféllel megtéríttesse a lemondásból fakadó károkat, és ezek értékével csökkentse a visszatérítendő díjat.
 3. A részvételi díj V. pontban meghatározott kiegyenlítésének elmaradása esetén a szerződés Felek között semmissé válik, a Programon való részvétel joga megszűnik.
 4. A részvétel lemondása minden esetben írásban kell, hogy történjen, az Engame Akadémia postacímére küldött levél, vagy info@engame.hu címre küldött email formájában.

VIII. Panaszkezelés

 1. Panasz felmerülése esetén annak elbírálására és kezelésére 14 (tizennégy) nap áll rendelkezésre az Ügyfél általi jelzést követően.
 2. Azonnali beavatkozást igénylő probléma esetén a panaszt késedelem nélkül szükséges jelezni a Program során jelenlevő irodavezető, vagy közvetlenül az Engame Akadémia felé.
 3. Bármilyen panaszt írásban szükséges továbbítani az info@engame.hu email címre.
 4. Az étkezéssel kapcsolatos panaszt legkésőbb a program utolsó napján, a jelenlévő irodavezetőnek szükséges jelezni.

IX. Személyes adatok védelme és titoktartás

 1. Az Engame Akadémia a hatályos jogszabályoknak megfelelően gyűjti és kezeli az Ügyfél személyes adatait.
 2. Az adatkezelő az Engame Akadémia Kft. (1122 Budapest, Maros utca 12. cégjegyzékszám: 01-09-332123). A személyes adatok kezelésének célja a szolgáltatás értékesítése, a szolgáltatás nyújtása, valamint, amennyiben az Ügyfél hozzájárulását adta, a szolgáltatáshoz kapcsolódó marketing célú megkeresések.
 3. Az adatkezelő kijelenti, hogy az Ügyfél nem köteles megadni személyes adatait, azonban ez esetben a szolgáltatás nyújtása lehetetlenné válik.
 4. Az Engame Akadémia fenntartja a jogot, hogy a Programok során a résztvevőkről készített kép és videófelvételeket promóciós céllal marketing anyagaiban felhasználja. Amennyiben a résztvevő nem kívánja, hogy a róla készített kép és videófelvételek felhasználásra kerüljenek, úgy azt a felvételek készítésekor, illetve írásban előre is jeleznie szükséges.
 5. A részletes adatkezelési szabályzat megtalálható a Honlapon. E szabályzat elfogadása feltétele a Programra történő jelentkezésnek.

X. Felelősség

 1. Az a résztvevő, aki akadályozza, vagy lehetetlenné teszi a Program lebonyolítását, vagy veszélyt jelent a többi résztvevő, az Engame Akadémia alkalmazottai és képviselői, vagy bármely jelenlévő személy biztonságára, eltiltható a Programon való részvételtől. A megfizetett részvételi díj ez esetben nem jár vissza.
 2. A Program során a Résztvevő által okozott bármilyen kárért a Résztvevő felel.
 3. Az Engame Akadémia a helyszín-változás jogát fenntartja. Helyszínváltozás esetén az Engame Akadémia a tőle elvárható mértékig mindent megtesz annak érdekében, hogy a résztvevőket a változásról előre értesítse.

XI. Vis major

 1. Egyik Fél sem tehető felelőssé a szerződésesből fakadó kötelezettségek nem teljesítéséért, amennyiben a szerződésszerű teljesítés akadálya előre nem látható, vis major esemény.
 2. Vis major eseménynek számít: háború, fegyveres konfliktus, zavargások, sztrájk, katonai beavatkozás, fegyveres felkelés, árvíz, embargó, vagy más baleset vagy természeti katasztrófa, amelyre a Feleknek nincs ráhatása.
 3. Amennyiben a szerződés teljesítését vis major akadályozza, úgy az érintett Fél ezt írásban kötelesek jelezni a másiknak 14 (tizennégy) napon belül. Ez esetben a Felek konzultálnak, és minden elvárható lépést megtesznek a vis major hatásának minimalizálása érdekében.
 4. Amennyiben a vis major helyzet folyamatosan 30 (harminc) napig fennáll, és lehetetlenné teszi a szerződéses kötelezettségek teljesítését, bármely Félnek jogában áll felmondani a szerződést a másik Fél felé legalább 7 (hét) nappal előre tett írásos nyilatkozat útján.

XII. Szerzői jogok

 1. Minden a Honlapon közzétett tartalom, különösképpen szöveges, képi, hang és videófelvételek, valamint szoftver szerzői jogvédelem alatt áll. Az Engame Akadémia által nyújtott szolgáltatás igénybevétele, vagy az Engame Akadémia által üzemeltetett weboldalak látogatása nem jelenti a tartalom és szoftver szerzői jogainak átengedését.
 2. Amennyiben az Ügyfél és/vagy a Résztvevő bármilyen, a Honlapon közzétett tartalmat fel kíván használni, úgy kérését írásban köteles eljuttatni az Engame Akadémia részére az info@engame.hu email címre.