Az Engame Akadémia és az Angloville Nyelvi Sziget szervezésében

2019. november 30. | Central European University

Egy nap a gyermeked jövőjéért.

Modern, diákközpontú módszerekkel dolgozó középiskolák és oktatási szolgáltatók egy helyen. Előadások, workshopok és kerekasztal-beszélgetések szülőknek, akik megoldásokat keresnek.

Kiállító: Kürt Alapítványi Gimnázium

Két tanítási nyelvű és normál tagozatos középiskolaként, heterogén osztályokkal működve, munkánk alapelveit az inklúzió, a demokrácia, a tanulás szabadsága, a személyközpontúság és a hozzáadott érték jelentik.

Inklúzió: Kürt, a Rád szabott iskola

Iskolánk széles értelemben vett befogadó iskola. Helye van itt mindenkinek, hozott eredményeitől, képességeinek, készségeinek aktuális állapotától függetlenül. Diákjaiknak azonos hozzáférést és részvételt garantálunk az iskola életének minden mozzanatában. Egyéni szándékok és szükségletek szerint kínálunk lehetőségeket és nyújtunk segítséget a nehézségek leküzdéséhez, és a tehetségek kibontakozásához.

Tananyagszervezés

A Nemzeti Alaptantervben meghatározott tartalmat tantervünk tartalmazza. Ugyanakkor rendkívül komoly eltérésekkel a központilag kiadott kerettantervhez képest. Egyrészt a tananyagok tárgyalásának menetét sok tantárgy, téma esetében más logika, vonal mentén alakítottuk ki. Másrészt átgondolt iskolaszervezéssel, hatékony tanulás-tanításszervezéssel, eredményes módszertannal megteremtettük a lehetőségét annak, hogy diákjaink számos alternatív tartalommal ismerkedhessenek meg.

Iskolaszervezés

A méltányosság érdekében, a hatékony tananyagszervezés szolgálatában iskolánk szakmai munkáját a hagyományos tantárgyi struktúrától jelentősen eltérő módon alakítottuk ki. Két komplex tantárgyat is létrehoztunk. A Művészet komplex tantárgy tartalmazza a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat, illetve az ének-zene, a dráma, valamint a rajz és vizuális kultúra tantárgyak tananyagtartalmait. A Természetismeret szintén egy összetett tantárgyat jelent, magába foglalja a biológiai, fizikai és kémiai alapismereteket. Azon túlmenően, hogy e két komplex tantárgy az általa lefedett műveltségtartalmak összefüggéseit láttató módon hozza tanulási helyzetbe a diákokat, másfelől komoly időnyereséget is jelent, ezzel lehetőséget teremtve a már említett választható tudástartalmak programunkba való beépítésére.

Tanulás-tanításszervezés

A tanulás-tanításszervezés hagyományos kereteinek átalakításával biztosítottuk azokat a módszertani és időbeli feltételeket, melyek a küldetésünkben megfogalmazott pedagógiai célok teljesüléséhez vezetnek. A munkarend és a szervezeti struktúra igazodik a tanulók életkori sajátosságaihoz, adottságaihoz, motivációjához; lehetővé teszi a differenciáltabb tanári tevékenységet, a változatosabb tananyag-közvetítési formákat; és biztosítja, hogy az egy diákot tanító tanároknak módjuk legyen az együttműködésre. A differenciált tevékenységformák, az epochák, a projektek, a témahetek, a tematikus napok, mind-mind szerves részét képezik programunknak.

Módszertan

Iskolánkban a tanulás-tanítás egyik legfontosabb jellemzője a módszertani sokszínűség. Kiemelten kezeljük a „ki tanul, kit tanítunk” alapvetése mellett a „hogyan tanul, hogyan tanítunk” kérdéskört. A személyre szabott tanulási-tanítási folyamatban mindig a legméltányosabb, leghatékonyabb, legeredményesebb eljárást választjuk, az alkalmazott módszereket egyénre, csoportra, tananyagra szabjuk. Felfedeztető, konstruktív módon szervezzük a tanulási-tanítási folyamatot. A mindennapi élethez kötjük a tanultakat. Kiemelkedően fontosnak tartjuk a frontálistól különböző módszertanokat, eljárásokat, a diákok tevékeny és aktív részvételét a tanulási-tanítási folyamatban. Elsőrendűnek tartjuk a diákközpontú oktatást-nevelést, ennek folyamatát diák és tanár együttes munkájának tekintjük. Pedagógusaink egymással és a diákokkal a kooperatív munkaszervezés alapelveinek megfelelően dolgoznak. Tanáraink ismerik diákjaink tanulási stílusait, stratégiáit, és a tanulási-tanítási folyamatokat ezek mentén szervezik. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy megfelelő eszközökkel növeljük tanítványaink motivációját.

Találkozz a Kürt Alapítványi Gimnázium tanáraival az Alternatív Oktatási Expón!

Töltsd ki az alábbi űrlapot, hogy lefoglald a helyeteket.

A jegyed mellé meghívást kapsz egy zárt Facebook csoportba is, ahol az expó előtt és után is folytatjuk a beszélgetést, közös gondolkodást, izgalmas oktatási kezdeményezések, lehetőségek bemutatását.