Az Engame Akadémia és az Angloville Nyelvi Sziget szervezésében

2019. november 30. | Central European University

Egy nap a gyermeked jövőjéért.

Modern, diákközpontú módszerekkel dolgozó középiskolák és oktatási szolgáltatók egy helyen. Előadások, workshopok és kerekasztal-beszélgetések szülőknek, akik megoldásokat keresnek.

Kiállító: Európa 2000 Középiskola

Az iskolát fenntartó Európa 2000 Alapítvány 1992-ben alakult. Fő célkitűzése, hogy megfelelő felkészültségű és gazdasági viszonyokhoz rugalmasan alkalmazkodó, gyakorlattal rendelkező szakembereket képezzen. Cél továbbá, hogy egészséges identitású, másokat elfogadó, a világra nyitott, világos jövőképpel és európai értékrenddel rendelkező európai polgárokat
neveljen.

A Középiskola amellett, hogy tanulóinak egyéniségére épít, azt figyelembe véve oktat, nevel, fokozott erőfeszítéseket tesz afelé, hogy megőrizze a családias közösségi jellegét. Az iskola jelenleg közel 420 nappali tagozatos diákkal és mintegy 45 főállású tanárral rendelkezik. Iskolánk 3 épületében több mint 30 osztályteremmel, speciálisan felszerelt szaktantermekkel, számítógépparkkal, könyvtárral, mozi teremmel és étteremmel rendelkezik. A légkondicionált, projektorral és aktív táblákkal felszerelt tantermek biztosítják a korszerű XXI. század kihívásaihoz alkalmazkodó oktatáshoz, tanuláshoz szükséges
feltételeket.

A tanórán kívüli kulturális, sport és egyéb programok szervezése biztosítja a diákélet élményszerűvé tételét. A demokratikus értékrend kialakítását a Diákönkormányzat és diákgyűlések szervezeti keretein belül biztosítjuk.

Küldetésünk

Az iskola küldetése szerint „olyan alapítványi fenntartású nevelési-oktatási intézmény, amely rugalmasan alkalmazkodik a mindenkori kihívásokhoz, családias környezetben biztosítja a diákok szellemi-erkölcsi-testi fejlődését. Célunk, egészséges identitású, másokat elfogadó, a világra nyitott és európai értékrenddel rendelkező polgárok nevelése.”

Iskolai környezet

A fenti célok elérése érdekében, minden tanulója számára biztosítja a tanuláshoz megfelelő nyugodt, biztonságos, családias környezetet; az érettségihez szükséges szaktárgyi tudás átadását; a tehetségük kibontakoztatásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket; fejlettségi szinthez igazított ismeretek átadását. Emellett biztosítja a diákok jogainak megismerését és annak gyakorlásának lehetőségét; a tanórán kívüli kulturális, sport és egyéb szórakoztató programok szervezését; a magyar és európai munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez szükséges kompetenciák megszerzését; az iskolában nevelő és oktató pedagógusok részére a nyugodt, biztonságos és a hatékony munkához megfelelő környezetet; valamint a szülők számára lehetőséget nyújt az oktatási, tanítási és nevelő munkában való betekintésre, aktív részvételre. Oktató-nevelő munkánkban nagy szerepet kap a tehetséggondozás, felzárkóztatás és a nyitott, érdeklődő, a tudást tisztelő személyiségek nevelése.

Képzéseink

A négy évfolyamos gimnáziumi képzésünk mellett hat és nyolc évfolyamos képzéseket is indítunk. Minden képzési formában a tanulási-tanítási folyamat kiegészül egy speciális angol nyelvi programmal, a Bilingual kétnyelvű (párban tanító) képzéssel. Az egyes képzéseken belül diákjaink tehetségének kibontakozását szolgálják a film és média és a nemzetközi vállalkozási tagozatok.

Fontosnak tartjuk az egyéni képességek figyelembevételét és maximális kibontakoztatását, melyet a különböző szakkörök, iskolán kívüli programok, egyéni differenciált képességfejlesztés segíti. A tehetséggondozás érdekében a tanulók képességeinek megfelelő csoportbontásban tanítjuk a matematika, a történelem, az idegen nyelv, a magyar nyel és irodalom a kompetenciafejlesztő tantárgyakat, a filmes tantárgyak nagy részét és a tagozat speciális tantárgyait.

Érdeklődő diákjainknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy érdeklődésüknek megfelelő projektek lebonyolításában vegyenek részt. Iskolánk Akkreditált Kiváló Tehetségpont. 2019. évben nyertük el az „Európai Unió Nagykövet Iskolája címet. Tanulóink személyiségfejlesztését szolgálja a 2018-ban bevezetett „7 szokás életvezetési program”.

Digitális iskola

A digitális iskola bevezetésével nagy lépést tettünk annak érdekében, hogy az ország egyik vezető iskolája legyünk. A digitális oktatás nem csupán a hagyományos oktatás digitális eszközökkel támogatott változata, hanem szemléletmódjában, módszertanaiban, követelményrendszerében is új, a digitális kor kihívásaira reflektáló nyitott oktatási környezet.

Olyan a tanítás-tanulás folyamatát mind a pedagógusokat, mind a tanulókat támogató platformokat alkalmazunk, amelyek biztosítják az elektronikus tananyagok létrehozását, szerkesztését, megosztását, lejátszását, valamint mérés-értékelési feladatok kiosztását és az eredmények begyűjtését, illetve –amennyiben ezt a feladat jellege lehetővé teszi –kiértékelését.

A digitális módszereket alkalmazó tanítás-tanulás folyamata segíti és támogatja a tehetséges tanulókat, az alulteljesítő tehetségeseket és a sajátos nevelési igényű tanulókat is a felzárkóztatásban és az esélyegyenlőség megteremtésében, és segíti az inkluzivítást illetve, saját képességeik kiteljesítését.

Diákjaink, tanáraink

Diákjaink érettségire, versenyekre, továbbtanulásra való felkészítését tehetségfejlesztő pedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus illetve a jól képezz kollégák segítik. Nagy hangsúlyt fektetünk a személyes, közvetlen tanár-diák, diák-diák kapcsolatok kialakítására, fenntartására.

Ösztönözzük diákjainkat és tanárainkat önképző, önfejlesztő tevékenységek folytatására. Minél több fórumon igyekszünk bemutatni tevékenységünket. Nyitott intézményként kívánunk működni. Minden munkatársunktól elvárás, hogy partnerközpontú szemlélettel, megfogalmazott céljaink szellemében, felelősséggel végezze munkáját.

Találkozz az Europa 2000 Középiskola tanáraival az Alternatív Oktatási Expón!

Töltsd ki az alábbi űrlapot, hogy lefoglald a helyeteket.

A jegyed mellé meghívást kapsz egy zárt Facebook csoportba is, ahol az expó előtt és után is folytatjuk a beszélgetést, közös gondolkodást, izgalmas oktatási kezdeményezések, lehetőségek bemutatását.