Az Engame Akadémia Kft. mint Adatkezelő tájékoztatja Önt mint weboldalunk látogatóját és szolgáltatásunk igénybevevőjét adatkezelési irányelveinkről.

Személyes adatait az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján jogszerűen és tisztességesen, az Ön számára átláthatóan kezeljük, valamint csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon. Az általunk gyűjtött és kezelt adatok az adatkezelés szempontjából megfelelőek és relevánsak.

Az adatkezelés célja az Alternatív Oktatási Expo rendezvénnyel kapcsolatos tájékoztatás, a jegyvásárlással kapcsolatos ügyintézés, valamint az Engame Akadémia Kft.-nek a rendezvényhez kötődő oktatási szolgáltatásához kapcsolódó tájékoztatás, illetve promóciós tartalmú üzenetek küldése.

Vállalkozásunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

A megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk személyes adatainak megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben. 

Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, az ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét. Előfordul az is, hogy az Ön személyes adatainak kezeléséhez vállalkozásunknak vagy harmadik személynek fűződik jogos érdeke, ilyen például honlapunk működtetése vagy az Alternatív Oktatási Expo rendezvényre történő jegyvásárlást követően az Ön számára számla kiállítása.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a fentieken kívül személyes adatai (név, e-mail cím) továbbításra kerülnek az Alternatív Oktatási Expo rendezvény szervezése során az Engame Akadémia Kft.-vel szerződéses partnerkapcsolatban álló Angloville Kft.-nek annak érdekében, hogy az Alternatív Oktatási Expo rendezvényen megjelenő szolgáltatásukkal kapcsolatban tájékoztatást és esetlegesen promóciós üzenetet küldjenek az Ön részére. 

Ön a jegyvásárlással tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a személyes adatai a fentiek szerint továbbításra kerüljenek.

Az általunk kezelt adatok köre:

 • teljes név
 • e-mail cím
 • számlázási név
 • számlázási cím
 • egyéb, az érintett által megadott adat

Az adatkezeléssel kapcsolatban az info@engame.hu e-mail címen kérhet további tájékoztatást, melyre válaszunkat legkésőbb 25 napon belül elküldjük az Ön által megadott elérhetőségre.

Vállalkozásunk az adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

Tárhely.Eu Kft. – tárhelyszolgáltató

MiniCRM – ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer

Facebook – közösségi oldal

Google Analytics – webanalitikai szoftver

Számlázz.hu – online számlázó szoftver


Kik vagyunk? 

A vállalkozásunk neve: Engame Akadémia Kft.

Címünk: 1122 Budapest, Maros utca 12.

Telefonszámunk: +36 70 622 0273

Honlapunk: www.engame.hu 

E-mail címünk: info@engame.hu 

Adószámunk: 13657169243

Cégjegyzékszámunk: 01 09 332123

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az Infotv.-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21. §-ban és a GDPR 21. cikkében meghatározott tiltakozási, illetve az Infotv. 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint Önt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. 

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie velünk mint Adatkezelővel, vagy bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni. 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg vállalkozásunkat.

Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre? 

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.) 
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)


Adatkezelési tájékoztató módosítása 

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele az engame.hu weboldalon történik. 

Budapest, 2019. november 15.