Rendezvény regisztrációval kapcsolatos

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az EngAme Akadémia Kft. (1122 Budapest, Maros u. 12., a továbbiakban: Adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatjuk az adatkezelés érintettjét (a továbbiakban: Érintett), hogy az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött, illetve az Adatkezelő által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, az Érintett hozzájárulásán, valamint a szerződés létrehozásához szükséges adatkezelésen (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – továbbiakban: GDPR – 6. cikk (1) bek. b) pont) alapul az alábbiak szerint. Személyes adatainak megadásával az Érintett kifejezetten hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben az Érintett nem töltötte be 16. életévét, úgy a személyes adatok megadására, valamint az adatkezeléshez való hozzájárulás megadására törvényes képviselője jogosult.

Az Adatkezelő az Érintett jelen hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a gazdasági és reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. § (5) bekezdése alapján kezeli a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat annak érdekében, hogy az Adatkezelő az Érintett számára rendezvényeivel, szolgáltatásaival, programjaival kapcsolatban az Érintett számára üzenetet küldjön:

  • név,
  • e-mail cím, illetve
  • érettségi éve (amennyiben irányadó), 
  • iskola (amennyiben irányadó),
  • jelenlegi osztály (amennyiben irányadó),
  • szülők természetes személyazonosító adatai (Érintett kiskorúsága esetén).

Az Érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelőnek az ügyvezetője, marketing vezetője, az adott előadást, illetve programot tartó munkavállalói valamint az adatbiztonsággal kapcsolatosan eljáró munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulását az Érintett írásban, az Adatkezelő lenti elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel vonhatja vissza. Az Érintett személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezen módokon, valamint az Adatkezelő részére küldött levélben, illetve telefonon is kezdeményezheti, illetve intézheti. A jogszabályok időközbeni változása esetén, illetve amennyiben annak feltételei fennállnak, az Adatkezelő törli az Érintett azon személyes adatait, amelyek a továbbiakban nem szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez. 

Engame Akadémia fenntartja a jogot arra, hogy a rendezvény során fénykép és videófelvételeket, online videókonferencián keresztül megtartott rendezvény esetén képernyőmentéseket és képernyőfelvételeket készítsen, melyeket felhasználhat oktatási célokra, ismertető- és marketing anyagokban.

Személyes adatai továbbításra kerülhetnek az Adatkezelő mindenkori szerződött hírlevél szolgáltatást nyújtó partnereihez annak érdekében, hogy az Érintett számra üzenet kiküldésre kerülhessen. Az Adatfeldolgozó az Érintettre vonatkozó elektronikus dokumentumok tárolása során az Érintett személyes adatai továbbításra kerülhetnek az Adatkezelő mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató partnereihez (jelen tájékoztató megalkotásakor: Google, miniCRM, Tárhely.Eu Kft.) annak érdekében, hogy az Érintettre vonatkozó adatok elektronikusan tárolásra kerüljenek. Az Érintett tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy személyes adatai a fentiek szerint továbbításra kerüljenek.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban az Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg az Adatkezelő által kért adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri, úgy az Adatkezelő a továbbiakban nem tud eleget tenni az adott adatkezelési célnak.

Az Adatkezelő tájékoztatja a Érintettet, hogy tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Érintett jogosult arra, hogy elektronikusan kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Az Érintett továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettet megilletik az Infotv.-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21. §-ban és a GDPR 21. cikkében meghatározott tiltakozási, illetve az Infotv. 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint Önt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben az Érintettnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az Adatkezelővel, vagy egyébként az Érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni.

 

Az Adatkezelő e-mail címe: info@engame.hu
Az Adatkezelő levelezési címe: 1122 Budapest, Maros utca 12., 3. emelet
Az Adatkezelő telefonos elérhetősége: +36 20 494 3599
NAIH nyilvántartási szám: NAIH-131600/2017
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/005659